THE STORY

We have now moved to Saigon. Our coffee is only available to buy online. We send coffee out most weekdays. All roasted fresh to order. We are now reaching out to our customers beyond Vietnam with this online shop. We will soon have a subscription service set up so that you’ll never run out of coffee!

Bây giờ chúng tôi đã chuyển vào Sài Gòn. Cà phê của chúng tôi chỉ có sẵn để mua trực tuyến. Chúng tôi gửi cà phê đi hầu hết các ngày trong tuần. Tất cả rang tươi để đặt hàng. Chúng tôi hiện đang tiếp cận khách hàng ngoài Việt Nam bằng cửa hàng trực tuyến này. Chúng tôi sẽ sớm thiết lập dịch vụ đăng ký để bạn không bao giờ hết cà phê!

INSTAGRAM

@HOMECLASSICCOFFEE

02 PHUNG KHAC KHOAN ST
DA KAO - DIST 1 - HCMC

ALL RIGHTS RESERVED, 2023.

Call: 0961777 007